top of page

เพื่อความเท่าเทียมทางอาหาร

การบริโภคอาหารที่มาจากสัตว์ทำให้การเข้าถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นเรื่องยากสำหรับประชากรส่วนใหญ๋ ในขณะที่อาหารจากพืชจะเพิ่มทั้งปริมาณแคลอรีและโปรตีนได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสำหรับประชากรที่มีรายได้น้อย

กว่า 50% ของการผลิตอาหารที่เป็นโปรตีน (ทั้งจากพืชและสัตว์) ถูกนำไปใช้ในการเลี้ยงสัตว์ 

แทนที่จะนำมาเป็นอาหารสำหรับคนโดยตรง ทำให้ผู้คนนับล้าน ๆ เข้าถึงอาหารได้ยาก

การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์มปศุสัตว์ไม่เพียงต้องการแคลอรีและโปรตีนสูงกว่าปริมาณโปรตีนในเนื้อสัตว์เท่านั้น แต่เนื้อสัตว์ยังถูกบริโภคและผูกขาดโดยกลุ่มประชากรที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีกว่า

การปลูกพืชเพื่อเป็นอาหารของคนโดยตรง โดยหลักการแล้ว จะได้ปริมาณอาหารมากกว่าถึง 70% หากคิดในเชิงแคลอรี และจะสามารถเลี้ยงผู้คนได้เพิ่มขึ้น 4 พันล้านคน (มากกว่า 2 พันล้านคน ตามที่คาดการณ์ว่าจะมีประชากรเพิ่มมากขึ้น)

bottom of page